Lundbeckfondens legater

Pulje til sundhedsfaglig forskning - Postdoc

Ansøgningsfrist: Fredag den 22. september 2017, kl. 12.00

Lundbeckfonden støtter sygeplejerskers, jordemødres, ergoterapeuters, fysioterapeuters, radiografers og bioanalytikers forskning. Puljen er på 1,8 mio.kr. og administreres af Rigshospitalet.
Der forventes uddelt 6 stipendier á 250.000-300.000 kr.
Stipendierne er målrettet særligt talentfulde forskere med forskningsprojekter af høj kvalitet.

Formålet med postdoc bevillingerne er at styrke forskningsmuligheder og forskningskvalitet inden for klinisk forskning.
Der ønskes ansøgninger, der beskriver klinisk orienterede projekter med tydelig angivelse af ansøgerens selvstændige forskningsopgaver og - ansvar ved større tværfaglige projekter. Der gives ikke støtte til kvalitetsudvikling.

Ansøgningen skal foruden en projektbeskrivelse indeholde en beskrivelse af ansøgerens kvalifikationer og en generel beskrivelse af den forskning, som ansøgeren vil gennemføre.
Hvis forskningsprojektet er påbegyndt før ansøgningstidspunktet, skal ansøger udarbejde en status og tidsplan for den samlede projektperiode.
Der vil desuden blive lagt vægt på projektets langsigtede perspektiver og potentialer for så vidt angår implementering og yderligere finansiering.
Såfremt der er ansøgt/modtaget midler fra anden side til projektet, skal det fremgå af ansøgningen.

Kvalifikationskrav
Ansøger skal have en grunduddannelse som sygeplejerske, radiograf, jordemoder, ergoterapeut, fysioterapeut eller bioanalytiker suppleret med en universitetskandidatgrad og have erhvervet ph.d.-grad eller have fået antaget ph.d.-afhandling til forsvar.

Ansøgning
Ansøgningsprocessen administreres af Rigshospitalet.
Ansøgning skal ske elektronisk. Det ansøgningsskema, som skal anvendes, findes på:
www.forskningspuljer-rh.dk

Tryk på: "Ansøger til Rigshospitalets Forskningspulje"
Vælg støtteområde: "Pulje til sundhedsfaglig forskning Post doc"
Ansøgningen består af flere trin. I trin 1 skal angives center/afdeling. Hvis ansøger ikke er fra RH vælges "Andet". Skriv i feltet "Supplerende personlige oplysninger", hvilket hospital/afdeling projektet er forankret.

Postdoc'en har ingen vejleder, men der skal foreligge en accept fra værtsklinikken/afdelingen på, at postdoc'ens forskning kan udøves på stedet (underskriftsbilaget i efond - sidste trin).

Bedømmelse af ansøgninger
Ansøgningen bedømmes af et bedømmelsesudvalg nedsat af sygeplejedirektør, formand for UCSF's styregruppe Helen Bernt Andersen. Bedømmelsesudvalget består af professorer/forskningsledere med repræsentation på tværs af regionerne.

Hvornår får ansøger besked
Der gives besked via mail umiddelbart efter uddelingsmødet den 6. november 2017.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til forskningskoordinator Anne Vigsø, Rigshospitalet på telefon 35456431 eller mail anne.vigsoe@regionh.dk